Erste Schritte im Projekt - První kroky k přeshraniční výměně pedagogů

První kroky k přeshraniční výměně pedagogů

Na pozvání Koordinačních center česko-německých výměn mládeže Tandem se na Informačním a kontaktním semináři ve dnech 4. a 5. května v Chamu setkali ředitelé, jejich zástupci a učitelé mateřských škol a školních družin z celé ČR a Bavorska.

Všechny spojoval zájem získat informace o tom, jak vyjet za poznáním do sousední země, nasbírat tam zkušenosti a nápady pro vlastní práci, navázat nové kontakty, najít partnerské zařízení. Tyto a další informace, např. o aktuálních nabídkách a možnostech financování přeshraničních projektů, zprostředkovaly účastníkům pracovnice Tandemu. O situaci v předškolním vzdělávání v Bavorsku a v ČR, o zkušenostech z přeshraniční výměny pedagogů a konkrétních podobách přeshraniční spolupráce školek pohovořily odborné referentky Alena Vlachová a Jarmila Althammer. Účastníci také živě diskutovali o podmínkách a možnostech jednotlivých zařízení a plánovali první kroky vedoucí k realizaci přeshraniční výměny. Seminář byl po celou dobu simultánně tlumočen, jednotlivé části programu prokládal jazykový animátor Tandemu Karel Hájek praktickými ukázkami česko-německé jazykové animace, metody přiblížení jazyka a odbourávání ostychu komunikovat v cizí řeči. Účastníci se tak při hraní her hravě seznámili a zároveň získali praktické podněty pro seznámení dětí s němčinou.

Máte také zájem o česko-bavorskou výměnu pedagogů? Náš další seminář bude spojen s půldenní exkurzí do předškolního zařízení v sousední zemi a uskuteční se ve dnech 15. - 16. listopadu 2018. Místo konání a program budou ještě upřesněny. Podmínky projektu a přihlášky do projektu naleznete na www.tandem-org.cz .

Projekt Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD je financován z prostředků Bavorského ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny.

  • Ich zeig' Dir meine Welt | Ukážu Ti svůj svět
  • Sprach- und Medienprojekte | Jazykové a mediální projekty
  • Bilder, Bücher, Fotos, Filmchen, Tablets | obrázky, knížky, fotky, filmy, tablety
  • Melden Sie sich zum Angebot Ich zeig' Dir meine Welt | Přihlaste se do nabídky Ukážu ti svůj svět